saratoga.bg

International High Technology

Начало Продукти Green Home Препарат за освежаване на дърво

Препарат за освежаване на дърво

Продукт за освежаване на дърво и премахване на тъмни петна от дървени повърхности.
  • Избелва, почиства и възстановява дървени повърхности , които са били подложени на продължителни вредни атмосферни влияния.
  • Елиминира появата на гъби, плесени, синкаво-сиви петна и мръсотия, без да наранява повърхността.
  • Със своята гел формула позволява обработка и на вертикални повърхности.
  • Идеален за беседки, навеси, градински мебели, лодки и други.

Разфасовка:

  • 500мл
Влезте, за да коментирате
21,38 лв
Базова цена с данък 21,38 лв
Продажна цена 21,38 лв
Продажна цена без данък 17,82 лв
Сума на данък 3,56 лв
SKU 75.110.001
Официален вносител Стимул-Н ООД, 1592 София, ж.к. Дружба 1, ул.
Производител SARATOGA INT. SFORZA S.P.A., Италия

По-подробно

Проценти категории по отношение на теглото

1% - 5% оксалова киселина 1% - 5% 2-butoxyethanol

Етикетиране

съгласно Директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО, и последващите изменения и адаптирания.

Внимание:

h

C

корозивно

R20 - Вреден при вдишване! R21 - Вреден при контакт с кожата! R22 -Вреден при поглъщане R35 - Предизвиква тежки изгаряния! R36 - Дразни очите! R38 - Дразни кожата. S1 - Да се съхранява под ключ.S2 – да се пази далеч от деца! S26 – при контакт с очите веднага трябва да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ! S27- Незабавно да се съблече цялото замърсено облекло.S28 - след контакт с кожата веднага изплакнете обилно! S36 - Да се носи подходящо защитно облекло! S37 - Да се носят подходящи ръкавици. S39 - Да се носят предпазни средства за очите / лицето.S45 - При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е възможно да се покаже етикета! S46 - при поглъщане да се потърси незабавна медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикета на продукта! Да не се изсипва в канала неразреден! S46 - При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикета.

При злополука или неразположение

да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е възможно да се покаже етикета. Клиника по токсикология към МБАЛСМ „Н.И. Пирогов” тел.: 02/91-544-09