saratoga.bg

International High Technology

Начало Продукти Пяни Пистолетна пяна

Пистолетна пяна

Универсално приложение – подходяща е за монтиране, лепене, запълване, уплътняване. подходяща за работа през цялата година.
  • За монтираме на рамки на прозорци, каси на врати, запълване на кухини в стени, покриви и други.
  • Захваща отлично към дърво, бетон, камък, метал и др.
  • Ергомоничкият накрайник позволява многократна употребана флакона, дори и при продължително прекъсване на работата.

Разфасовка:

  • 750 мл
Влезте, за да коментирате
9,36 лв
Базова цена с данък 9,36 лв
Продажна цена 9,36 лв
Продажна цена без данък 7,80 лв
Сума на данък 1,56 лв
SKU 85.250.001
Официален вносител Стимул-Н ООД, 1592 София, ж.к. Дружба 1, ул.

По-подробно

Етикетиране

съгласно Директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО, и последващите изменения и адаптирания.

Внимание:

h

Xn

вредно
h

F+

силно запалимо

R12 - Изключително лесно запалим.R66 - може да причини напукване и сухота на кожата. R67 – отделените пари могат да предизвикат сънливост и виене на свят! S2 – да се пази далеч от деца! S9 - Съдът да се съхранява на добре проветриво място! S16 - Да се съхранява далече от източници на запалване! Да не се пуши! S23 - Да не се вдишва газа ,дима ,парите! S26 – при контакт с очите веднага трябва да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ! S33 - Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество! S46 - при поглъщане да се потърси незабавна медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикета на продукта! Да не се изсипва в канала неразреден! S51 - Да се използва само на проветриви места!

При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е възможно да се покаже етикета. Клиника по токсикология към МБАЛСМ „Н.И. Пирогов” тел.: 02/91-544-09