saratoga.bg

International High Technology

Начало Продукти Пяни Чистител за пяна

Чистител за пяна

Чистител специално за полиуретанова пяна, с основа на определени добавки в разтворител, който разтваря прясна пяна и старателно почиства вътрешността на пистолети за пяна.
  • Спреят може да се използва с адаптер, който позволява да се завинтва върху Саратога пистолет за пяна.
  • Адаптера е снабден с бутон, който, дава възможност за използването на чистителя, дори и без оръжие, за да почистите всяка следа от прясна пяна.
  • Чистителят позволява да бъде използван във всички положения, което прави работата приятна както хоризонтално така и вертикално,а също така и с главата надолу.

Разфасовка:

  • 500 мл
Влезте, за да коментирате
8,89 лв
Базова цена с данък 8,89 лв
Продажна цена 8,89 лв
Продажна цена без данък 7,41 лв
Сума на данък 1,48 лв
SKU 85.260.001
Официален вносител Стимул-Н ООД, 1592 София, ж.к. Дружба 1, ул.

По-подробно

Начин на употреба Начин на употреба: Разклатете добре. Впръскайте чистителя върху засъхналата пяна. Оставете 5-10 минути, докато пяната омекне и след това отстанете ръчно с памучно парче плат. Да не се съхранява при температура над 50°C и далеч от топлинни източници. Да се съхранява в изправена позиция .
Етикетиране

съгласно Директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО, и последващите изменения и адаптирания.

Внимание:

h

Xn

вредно
h

F+

силно запалимо

R12 - Изключително лесно запалим.R66 - може да причини напукване и сухота на кожата. R67 – отделените пари могат да предизвикат сънливост и виене на свят! S2 – да се пази далеч от деца! S9 - Съдът да се съхранява на добре проветриво място! S16 - Да се съхранява далече от източници на запалване! Да не се пуши! S23 - Да не се вдишва газа ,дима ,парите! S26 – при контакт с очите веднага трябва да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ! S33 - Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество! S46 - при поглъщане да се потърси незабавна медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикета на продукта! Да не се изсипва в канала неразреден! S51 - Да се използва само на проветриви места!

При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е възможно да се покаже етикета. Клиника по токсикология към МБАЛСМ „Н.И. Пирогов” тел.: 02/91-544-09