saratoga.bg

International High Technology

Начало Продукти Пяни Ръчна пяна 750мл

Ръчна пяна 750мл

Подходяща за работа през цялата година. Универсално приложение - подходяща е за монтиране, лепене, запълване, уплътняване, топло- и звукоизолация.
  • За монтиране на рамки на прозорци и каси на врати, запълване на кухини в стени, запечатване на отвори в покривни конструкции и изолационни материали, укрепване и уплътняване в стени и покриви, изолиране на тръби , създаване на звукоизолиращи прегради, фиксиране и изолация на панели, керемиди и др.
  • Захваща отлично към дърво, бетон, камък, метал и др.

Опаковка:

Влезте, за да коментирате
8,50 лв
Базова цена с данък 8,50 лв
Продажна цена 8,50 лв
Продажна цена без данък 7,09 лв
Сума на данък 1,42 лв
SKU 85.211.001
Официален вносител Стимул-Н ООД, 1592 София, ж.к. Дружба 1, ул.
Производител SARATOGA INT. SFORZA S.P.A., Италия

По-подробно

Етикетиране

съгласно Директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО, и последващите изменения и адаптирания.

Внимание:

h

Xn

вредно
h

F+

силно запалимо

Внимание: R20/22 Вреден при вдишване и поглъщане. R36/37/38 Дразни очите, дихателните пътища и кожата. R42/43 Възможна е чувствителност при вдишване и контакт с кожата. R48/20 Вреден: опасност от сериозно увреждане на здравето при продължителна експозиция чрез вдишване. R40 Недостатъчни данни за канцерогенно действие.R64 Може да причини увреждане на къмачета. S24/25 Да се избягва контакт с очите и кожата.S36/37/39 Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите/лицето. S2 Да се пази от достъп на деца. S23.2 Да не се вдишва аерозола. S45 При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е възможно да се покаже етикета. S46 При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикетът. S51 да се използва само на проветливи места.S56 този материал и опаковката му да се изхвърлят само на места за събиране на опасни или специално отпадъци.

При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е възможно да се покаже етикета. Клиника по токсикология към МБАЛСМ „Н.И. Пирогов” тел.: 02/91-544-09