saratoga.bg

International High Technology

Начало Продукти Лепила Лепило за гума блистер

Лепило за гума блистер

Непобедимо лепило за залепване на всички видове естествени и синтетични каучуци.
  • Лепилото не оставя линии и е безцветно.
  • Идеално за лепене на: естествен, синтетичен и дори термопластичен каучук, помежду си или за залепване към кожа, текстил, филц, твърди материали (метал, дърво, пластмаса, ламинати, стъкло, бетон).
  • Разфасовка:

    • 25мл

Подобни продукти

Влезте, за да коментирате
5,34 лв
Базова цена с данък 5,34 лв
Продажна цена 5,34 лв
Продажна цена без данък 4,45 лв
Сума на данък 0,89 лв
SKU 57.022.002
Официален вносител Стимул-Н ООД, 1592 София, ж.к. Дружба 1, ул.
Производител SARATOGA INT. SFORZA S.P.A., Италия

По-подробно

Етикетиране

Внимание:

h

F

запалимо
h

Xn

вредно
h

N

опасно за околната среда
R10 Запалим. R11 Силно запалим. R34 Предизвиква изгаряния. R40 Недостатъчни данни за канцерогенно действие. R43 Възможна е чувствителност при контакт с кожата. R20/21 Вреден при вдишване и при контакт с кожата. R23/24/25 Токсичен при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане. R36/38 Дразни очите и кожата. R51/53 Токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда. R61 Може да увреди плода при бременност. R65 Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане. R66 Повтарящата се експозиция може да предизвика сухота или напукване на кожата. R67 Парите могат да предизвикат сънливост и световъртеж. S2 Да се пази от достъп на деца. S9 Съдът да се съхранява на добре проветриво място. S16 Да се съхранява далече от източници на запалване. Да не се пуши в близост. S24 Да се избягва контакт с кожата. S26 При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. S33 Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество.
При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е възможно да се покаже етикета. Клиника по токсикология към МБАЛСМ „Н.И. Пирогов” тел.: 02/91-544-09