saratoga.bg

International High Technology

Начало Продукти Техническа спрей серия Антикорозионен спрей за радиатори

Антикорозионен спрей за радиатори

е акрилен емайл на базата на силициева смола, който е устойчив на температура до 120º С.
  • Бял на цвят.
  • Може да се прилага директно върху ръждясали повърхности на радиатори, бойлери, електрически конвектори и всички повърхности и обекти подложени на топлина

Разфасовка:

  • 400 мл
Влезте, за да коментирате
15,66 лв
Базова цена с данък 15,66 лв
Продажна цена 15,66 лв
Продажна цена без данък 13,05 лв
Сума на данък 2,61 лв
SKU 88.593.001
Официален вносител Стимул-Н ООД, 1592 София, ж.к. Дружба 1, ул.
Производител SARATOGA INT. SFORZA S.P.A., Италия

По-подробно

Начин на употреба повърхностите, върху които ще бъде нанасян спрея трябва да не бъдат в експлоатация и да са студени. Преди нанасяне, повърхностите трябва да се почистят и обезмаслят. Преди употреба флаконът се разклаща /в продължение на 1-2 мин./. Нанася се в два слоя. Пръска се от разстояние 25-30 см. с бавно и постоянно хоризонтално движение, след около минута същата повърхност се повтаря с вертикално движение! За по-добри резултати е хубаво по време на работа цилиндъра да се разклаща. Не се нанася при температура по-ниска от 15º С. На допир изсъхва в рамките на 1 час. Вторият слой може да се нанесе по всяко време. Покритието е напълно изсъхнало след 24 часа. Преди посочения период за изсъхване, повърхностите не бива да се нагряват. Премахва се с ацетон или разредител за боя.
Етикетиране

съгласно Директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО, и последващите изменения и адаптирания.

Внимание:

h

Xi

дразнещо
h

F+

силно запалимо

R10 Запалим. R11 Силно запалим. R12 Изключително запалим. R20 Вреден при вдишване. R36 Дразни очите. R38 Дразни кожата. R66 Повтарящата се експозиция може да предизвика сухота или напукване на кожата. R67 Парите могат да предизвикат сънливост и световъртеж. R20/21 Вреден при вдишване и при контакт с кожата. R20/21/22 Вреден при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане. S2 Да се пази от достъп на деца. S23.2 Да не се вдишва аерозола. S29 Да не се изпуска в канализацията. S43.1 При пожар да се използва вода. S46 При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикетът. S24 Да се избягва контакт с кожата. S51 Да се използва само на проветриви места. S25 Да се избягва контакт с очите.

При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е възможно да се покаже етикета. Клиника по токсикология към МБАЛСМ „Н.И. Пирогов” тел.: 02/91-544-09