saratoga.bg

International High Technology

Начало Продукти Barbeque Бързо запалими таблетки 40 бр/кутия

Бързо запалими таблетки 40 бр/кутия

Леки таблетки за огън. Ефективни,бързи без мирис.
  • Таблетки за огън,въз основа на борови стърготини и сгъстен парафин с отлично качество,без мирис,не произвеждат дим.
  • Могат да се пипат директно с ръце и да се съхраняват за неопределен период от време,тъй като не съдържат вещества, които да се изпаряват.

Подобни продукти

Влезте, за да коментирате
2,45 лв
Базова цена с данък 2,45 лв
Продажна цена 2,45 лв
Продажна цена без данък 2,04 лв
Сума на данък 0,41 лв
SKU 81.006.001
Официален вносител Стимул-Н ООД, 1592 София, ж.к. Дружба 1, ул.
Производител SARATOGA INT. SFORZA S.P.A., Италия

По-подробно

Състав: Съдържат леснозапалими вещества. Да се съхранява на недостъпни за деца места.
Етикетиране

Продуктът се счита за опасен съгласно 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО, и последвалите изменения.Няма специфични опасности, които се срещат при нормална употреба.

Внимание:

h

F

запалимо

R11 - Лесно запалим.S2 - Да се пази далече от достъп на деца. S16 - Да се съхранява далече от източници на запалване. Да не се пуши. S46 - при поглъщане да се потърси незабавна медицинска помощ и когато е възможно да се покаже опаковката или етикета на продукта

Информация относно информационния фиш за съставките може да получите от сайта saratoga.it

При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е възможно да се покаже етикета. Клиника по токсикология към МБАЛСМ „Н.И. Пирогов” тел.: 02/91-544-09