saratoga.bg

International High Technology

Начало Продукти Barbeque Мини разпалка 150 гр.

Мини разпалка 150 гр.

Мини запалка, за да запалите бързо голям огън.
  • Мини заплаката е пожаробезопасна и лесна за употреба.
  • Това е един от най-сигурните и удобни начини да запалите огън, независимо от желаната големина на пламъците.
  • Огънят се върти като по този начин спестявате дървен материал.

Разфасовка:

  • 150гр.
Влезте, за да коментирате
2,30 лв
Базова цена с данък 2,30 лв
Продажна цена 2,30 лв
Продажна цена без данък 1,92 лв
Сума на данък 0,38 лв
SKU 81.012.001
Официален вносител Стимул-Н ООД, 1592 София, ж.к. Дружба 1, ул.
Производител SARATOGA INT. SFORZA S.P.A., Италия

По-подробно

Състав: Веществата,които съдържа са леснозапалими. Да се съхранява на недостъпни за деца места.
Етикетиране

Продуктът се счита за опасен съгласно 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО, и последвалите изменения.Няма специфични опасности, които се срещат при нормална употреба.

Внимание:

h

F

запалимо

R11 - Лесно запалим.S2 - Да се пази далече от достъп на деца. S16 - Да се съхранява далече от източници на запалване. Да не се пуши. S46 - при поглъщане да се потърси незабавна медицинска помощ и когато е възможно да се покаже опаковката или етикета на продукта!

Информация относно информационния фиш за съставките може да получите от сайта saratoga.it

При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е възможно да се покаже етикета. Клиника по токсикология към МБАЛСМ „Н.И. Пирогов” тел.: 02/91-544-09