saratoga.bg

International High Technology

Начало Продукти Barbeque Почистваща течност за огнеупорни стъкла 500 мл.

Почистваща течност за огнеупорни стъкла 500 мл.

Препарат за почистване на стъклени части на камини и печки.
  • Това е специфичен продукт, който с лекота премахва следите от сажди и дим от стъклените части на отоплителните тела.
  • Идеален за ежедневно почистване, дава блясък с лекота, действа бързо.
  • Препаратът е уникален, тъй като при тези условия обикновените препарати не са ефективни без нараняване на повърхностите.

Разфасовка:

  • 500 мл
Влезте, за да коментирате
9,80 лв
Базова цена с данък 9,80 лв
Продажна цена 9,80 лв
Продажна цена без данък 8,17 лв
Сума на данък 1,63 лв
SKU 81.030.001
Официален вносител Стимул-Н ООД, 1592 София, ж.к. Дружба 1, ул.
Производител SARATOGA INT. SFORZA S.P.A., Италия

По-подробно

Наименование А - Дихидроген монооксид В - Калиев хидроксид С - N, N, N ', N' - тетракарбосиметил - 1, 2 – диаминоетан
Проценти категории по отношение на теглото (*) Химическо наименование А - вода В - 2-бутоксиеанол B - Калиев хидроксид C - Кокосов четвъртичен алкиламинов, C9-11алкохол етоксилат, алкил гликол,тетранатриев EDTA D - Боядисване (*) Теглото варира процентни: A = равна или по-голяма от 10%, B = по-малко от 1%, но по-малко от 10%, C = по-малко от 0,1%, но по-малко от 1%, D = по-малко от 0,1%
Етикетиране

съгласно Директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО, и последващите изменения и адаптирания.

Внимание:

h

Xi

дразнещо
h

F

запалимо

RR11 - Лесно запалим.S2 - Да се пази далече от достъп на деца. S16 - Да се съхранява далече от източници на запалване. Да не се пуши. S46 - при поглъщане да се потърси незабавна медицинска помощ и когато е възможно да се покаже опаковката или етикета на продукта

Информация относно информационния фиш за съставките може да получите от сайта saratoga.it

При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е възможно да се покаже етикета. Клиника по токсикология към МБАЛСМ „Н.И. Пирогов” тел.: 02/91-544-09