saratoga.bg

International High Technology

Начало Продукти Лепила Еластично лепило за PVC и винил блистер

Еластично лепило за PVC и винил блистер

Специфично лепило за гъвкави и твърди пластмасови материали.
  • Това е лепило, което не оставя линии и е прозрачно.
  • Лепилото е идеално за: PVC, изкуствени кожи, полиуретан и пенополистирен.
  • Продуктът гарантира оптимални резултати и върху плат, хартия и картон.
  • Разфасовка:

    • 25мл

Подобни продукти

Влезте, за да коментирате
6,54 лв
Базова цена с данък 6,54 лв
Продажна цена 6,54 лв
Продажна цена без данък 5,45 лв
Сума на данък 1,09 лв
SKU 57.021.002
Официален вносител Стимул-Н ООД, 1592 София, ж.к. Дружба 1, ул.
Производител SARATOGA INT. SFORZA S.P.A., Италия

По-подробно

Етикетиране

Внимание:

h

F

запалимо
h

Xn

вредно
h

N

опасно за околната среда
R11 Силно запалим. R36 Дразни очите. R66 Повтарящата се експозиция може да предизвика сухота или напукване на кожата. R67 Парите могат да предизвикат сънливост и световъртеж. S2 Да се пази от достъп на деца. S9 Съдът да се съхранява на добре проветриво място.S16 Да се съхранява далече от източници на запалване. Да не се пуши в близост.S26 При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. S33 Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество. S43 При пожар да се използва ... (да се посочи точният тип на пожарогасителното устройство. Ако водата увеличава риска, да се добави: "Никога да не се използва вода!"). S60 Този материал и неговата опаковка да се третират като опасен отпадък.
При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е възможно да се покаже етикета. Клиника по токсикология към МБАЛСМ „Н.И. Пирогов” тел.: 02/91-544-09