saratoga.bg

International High Technology

Начало Продукти Лепила Прозрачно лепило за PVC кантове блистер

Прозрачно лепило за PVC кантове блистер

Лепило за пластмаса и PVC кантове. Показва отлична адхезия както при твърд така и при гъвкав материал.
  • Лепилото е устойчиво на топлина, перилни препарати и неблагоприятни атмосферни влияния.
  • Чиста и лесна работа за естетически издържан вид.
  • Подходящо е за PVC, ABS, плексиглас и полиуретани.
  • Разфасовка:

    • 25мл

Подобни продукти

Влезте, за да коментирате
5,34 лв
Базова цена с данък 5,34 лв
Продажна цена 5,34 лв
Продажна цена без данък 4,45 лв
Сума на данък 0,89 лв
SKU 57.027.001
Официален вносител Стимул-Н ООД, 1592 София, ж.к. Дружба 1, ул.

По-подробно

Етикетиране

Внимание:

h

F

запалимо
h

Xn

вредно
h

N

опасно за околната среда
R20/22 R10 Запалим. R11 Силно запалим. R20 Вреден при вдишване. R21 Вреден при контакт с кожата. R36 Дразни очите. R38 Дразни кожата. R66 Повтарящата се експозиция може да предизвика сухота или напукване на кожата. R67 Парите могат да предизвикат сънливост и световъртеж. S2 Да се пази от достъп на деца. S16 Да се съхранява далече от източници на запалване. Да не се пуши в близост. S46 При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикетът. S7/8 Съдът да се съхранява плътно затворен и на сухо място. S24/25 Да се избягва контакт с очите и кожата.
При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е възможно да се покаже етикета. Клиника по токсикология към МБАЛСМ „Н.И. Пирогов” тел.: 02/91-544-09