saratoga.bg

International High Technology

Начало Продукти Лепила Универсално контактно лепило - блистер

Универсално контактно лепило - блистер

Показва отлична адхезия при едни от най-разпространените материали.
  • Прозрачната му структура и частици гарантират чудесни резултати, без образуване на струйки и видими следи.
  • на приложение: хартия кожа, метал, дърво, плат, стъкло и др.
  • Разфасовка:

    • 20гр
Влезте, за да коментирате
3,54 лв
Базова цена с данък 3,54 лв
Продажна цена 3,54 лв
Продажна цена без данък 2,95 лв
Сума на данък 0,59 лв
SKU 57.053.001
Официален вносител Стимул-Н ООД, 1592 София, ж.к. Дружба 1, ул.
Производител SARATOGA INT. SFORZA S.P.A., Италия

По-подробно

Начин на употреба Повърхности трябва да са чисти и сухи. Разнесете равномерен слой от лепилото върху желаните участъци. Оставете да изсъхне за около минута и след това съединете двете части, които желаете да залепите, притиснете за няколко секунди. Почистване: с алкохол или ацетон.
Етикетиране

Внимание:

h

F

запалимо
h

Xn

вредно
h

N

опасно за околната среда
R11 Силно запалим. R36/38 Дразни очите и кожата. R48/20/21 Вреден: опасност от сериозно увреждане на здравето при продължителна експозиция чрез вдишване и при контакт с кожата. R63 Възможен риск от увреждане на плода при бременност.R66 Повтарящата се експозиция може да предизвика сухота или напукване на кожата. R67 Парите могат да предизвикат сънливост и световъртеж. R23/24/25 Токсичен при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане. R50/53 Силно токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда. R34 Предизвиква изгаряния. R40 Недостатъчни данни за канцерогенно действие. R43 Възможна е чувствителност при контакт с кожата. R62 Възможен риск за увреждане на възпроизводителната функция. R65 Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане.S2 Да се пази от достъп на деца.
При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е възможно да се покаже етикета. Клиника по токсикология към МБАЛСМ „Н.И. Пирогов” тел.: 02/91-544-09